ผลงานนักเรียน : จักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 2

สมาชิกประกอบด้วย
1. เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แสง
2. เด็กชายวันชนะ มูลเหลา
3. เด็กชายจตุพงศ์ แย้มแสง
ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ในงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 255302/12/2553