ผลงานนักเรียน : รับรางวัลสอบยอดปัญญาระดับกลุ่ม

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ได้รับรางวัลจากการสอบบอดปัญญาระดับกลุ่มปางมะค่า17/03/2559