คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายไชยา ฝึกใจ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางบุญชู รุ่งแจ้ง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน
นายทวี พันธุ์สวัสดิ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน
นายเฉลย ยุติธรรม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน
นางบุญมา สุขความดี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน
นายยอด เลี่ยมเงิน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน
นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานฯ (ผู้แทนครู)
นางเบญจพร เสมา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ