บุคลากร

นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนา..
นางรัตนา บุญรอด
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนา..
นายสุเทพ ลาไม้
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนา..
นายประพจน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนา..
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1..
นางสาวสายพิน สมศรี
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1..
นายปัญญา สุริยะแสง
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1..
นางสาวมาดา คุ้มทุกข์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1..
นางสาวพลอยวรรณ จัดระเบียบ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นางสาวศิริพร รื่นชาญนาค
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นายบำรุงชาติ สาระบูรณ์
ตำแหน่ง : ช่างสี ระดับ ๓..
นางสาวอรวรรณ จันทา
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน..
นางกัลยา จันทร์เติม
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ..
นางสาวฤทัยวรรณ สิงหรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู..