บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ค.บ. วิชาเอกศิลปศึกษา
นางรัตนา บุญรอด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ภาษาไทย
นายสุเทพ ลาไม้
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
นายประพจน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ค.บ. การบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูรำไพพรรณี จันทบุรี
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
ครู ค.ศ.1
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวสายพิน สมศรี
ครู ค.ศ.1
คบ. วิชาเอกภาษาไทย
นายปัญญา สุริยะแสง
ครู ค.ศ.1
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
นางสาวมาดา คุ้มทุกข์
ครู ค.ศ.1
ค.บ.(การประถมศึกษา)
นางสาวพลอยวรรณ จัดระเบียบ
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.(ปฐมวัย)
นางสาวศิริพร รื่นชาญนาค
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
นายบำรุงชาติ สาระบูรณ์
ช่างสี ระดับ ๓
ปวช. (ช่างเชื่อมเหล็กแผ่น)
นางสาวอรวรรณ จันทา
ธุรการโรงเรียน
ปริญญาตรีการตลาด
นางกัลยา จันทร์เติม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวฤทัยวรรณ สิงหรักษ์
ผู้ช่วยครู
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต