ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
เบญจพร เสมา
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะยอม
ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Plant Science ; Ag18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มศ.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี มศ.3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร ป.7 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) จังหวัดยโสธร