e-Docs : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ร้อยละ การตอบถูก (961)
16/05/2559
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 รายบุคคล (951)
16/05/2559
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ตามสาระการเรียนรู้ (914)
16/05/2559
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ตามรายวิชา (851)
16/05/2559
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 (ระดับโรงเรียน)ตามช่วงคะแนน (329)
16/05/2559
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ตามมาตรฐาน (188)
16/05/2559
ผลNT ป.3 ปี2557 ของประเทศ (546)
22/05/2558
ผลNT ป.3 ปี2557 รายโรงเรียน (521)
22/05/2558
ผลNT ป.3 ปี2557 รายบุคคล (1,105)
22/05/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (ระดับโรงเรียน)ตามช่วงคะแนน (534)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557(ระดับโรงเรียน)ตามมาตรฐาน (493)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557(ระดับโรงเรียน)ตามรายวิชา (518)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557(ระดับโรงเรียน) การตอบถูก (400)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557(ระดับโรงเรียน)ตามสาระการเรียนรู้ (359)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล (279)
15/03/2558
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555 รายบุคคล (430)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(ระดับโรงเรียน)ตามสาระการเรียนรู้ (370)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555(ระดับโรงเรียน) การตอบถูก (286)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555(ระดับโรงเรียน)ตามวิชา (387)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555(ระดับโรงเรียน)ตามสาระการเรียนรู้ (347)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555(ระดับโรงเรียน)ตามมาตรฐาน (331)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555(ระดับโรงเรียน)ตามช่วงคะแนน (353)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(ระดับโรงเรียน) การตอบถูก (324)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(ระดับโรงเรียน)ตามช่วงคะแนน (319)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(ระดับโรงเรียน)ตามรายวิชา (306)
18/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(รายบุคคล) (266)
16/03/2557
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556(ระดับโรงเรียน)ตามมาตรฐาน (236)
18/03/2557
ผล NT ชั้น ป.3 ภาคปฏิบัติ (โรงเรียน)ปี2554 (881)
08/03/2556
ผล NT ชั้น ป.3 ภาคทฤษฎี (รายบุคคล)ปี 2554 (989)
08/03/2556
ผล NT ชั้น ป.3 ภาคทฤษฎี (โรงเรียน)ปี 2554 (661)
08/03/2556
ผล O-NET ชั้นป.6 ปี2554 ช่วงคะแนนทึ่สอบได้ (811)
19/06/2555
ผล O-NET ชั้นป.6 ปี2554 ร้อยละของนักเรียนที่สอบได้แต่ละกลุ่มสาระ (871)
19/06/2555
ผล O-NET ชั้นป.6 ปี2554 ระดับโรงเรียน (660)
19/06/2555
ผล O-NET ชั้นป.6 ปี2554 รายบุคคล (787)
19/06/2555
นักเรียนปี 2554 ตามทะเบียนบ้าน (1,019)
01/09/2554
นักเรียนปี 2554 ตามวันเกิด (828)
01/09/2554
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (906)
29/06/2554
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (951)
07/09/2553
ประวัติโรงเรียน (770)
01/09/2553