การประเมินคุณธรรม ITA

  
 • 01โครงสร้างสถานศึกษา
    
 • 02ข้อผู้บริหารสถานศึกษา
    
 • O3..อำนาจหน้าที่
    
 • O4..แผนพัฒนาสถานศึกษา
    
 • O5..ข้อมูลการติดต่อ
    
 • O6..กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    
 • O7..ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านแทรง
    
 • O8..Q&A
    
 • O9..Social Network
    
 • O10..แผนดำเนินการประจำปี
    
 • O11..รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ
    
 • O12..รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    
 • O13..คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
    
 • O14..คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    
 • O15..ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    
 • O16..รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ
    
 • O17..E-Service
    
 • O18..แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    
 • O19..รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
    
 • O20..รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    
 • O21..แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
 • O22..ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
 • O23..สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
 • O24..รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี
    
 • O25..นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    
 • O26..การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
    
 • O27..หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    
 • O28..รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    
 • O29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O30..ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O31..ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O32..ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    
 • O33..การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    
 • O34..เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    
 • O35..การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    
 • O36..การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    
 • O37..การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    
 • O38..การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    
 • O39..แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    
 • O40..รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
    
 • O41..รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    
 • O42..มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    
 • O43..การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน