การประเมินคุณธรรม ITA

  
 • 01โครงสร้างสถานศึกษา
    
 • 02ข้อผู้บริหารสถานศึกษา
    
 • O3..อำนาจหน้าที่
    
 • O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    
 • O5..ข้อมูลการติดต่อ
    
 • O6..กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    
 • O7..ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านแทรง
    
 • O8..Q&A
    
 • O9..Social Network
    
 • O10.นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
    
 • O11.แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี
    
 • O12.รายงานการกำกับติดตาม
    
 • O13.รายงานผลการดำเนินงาน
    
 • O14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    
 • O15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    
 • O16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    
 • O17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    
 • O18.E-Service
    
 • O19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    
 • O20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    
 • O21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    
 • O22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    
 • O23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    
 • O24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    
 • O25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    
 • O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    
 • O27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    
 • O31.ประกาศเจตนารมณ์
    
 • O32.การสร้างวัฒนธรรม
    
 • O33.รายงานผลตามนโยบาย
    
 • O34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    
 • O35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 • O36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    
 • O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    
 • O38.รายงานผลการดำเนินการ
    
 • O39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    
 • O40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
    
 • O41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    
 • O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    
 • O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน