ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 2 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เด็กชายณรงค์เทพ เย็นใจ
ประธานนักเรียน