คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายธนกร พรเพชร
-
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ สามชัย
-
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางนิชานันท์ มากนวล
-
กรรมการผู้แทนครู
นายสมรวย คำปอง
-
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายรุ่ง อาจภักดี
-
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวิษณุกร พงษ์วิเศษ
-
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายสุพล วรรณวงค์
-
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
นายจิรายุส บุญส่ง
-
กรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ
นางโชติกาญจน์ รศพล
-
กรรมการและเลขานุการ