ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2567)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล2
7
5
12
  อนุบาล3
11
5
16
  ประถมศึกษาปีที่1
11
3
14
  ประถมศึกษาปีที่2
12
13
25
  ประถมศึกษาปีที่3
7
6
13
  ประถมศึกษาปีที่4
3
6
9
  ประถมศึกษาปีที่5
5
10
15
  ประถมศึกษาปีที่6
7
8
15
  มัธยมศึกษาปีที่1
10
9
19
  มัธยมศึกษาปีที่2
7
5
12
  มัธยมศึกษาปีที่3
3
5
8
รวม
83
75
158