ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2563)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล2
7
5
12
  อนุบาล3
5
6
11
  ประถมศึกษาปีที่1
6
11
17
  ประถมศึกษาปีที่2
7
7
14
  ประถมศึกษาปีที่3
11
8
19
  ประถมศึกษาปีที่4
3
0
3
  ประถมศึกษาปีที่5
4
8
12
  ประถมศึกษาปีที่6
9
4
13
  มัธยมศึกษาปีที่1
10
4
14
  มัธยมศึกษาปีที่2
6
9
15
  มัธยมศึกษาปีที่3
2
6
8
รวม
70
68
138