ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
สปช.105/29
2560
4
2
3
พร้อมใช้งาน
พิเศษ 1 ชั้น
2554
4
1
1
พร้อมใช้งาน
อาคารอเนกประสงค์
2556
1
1
1
พร้อมใช้งาน
โรงอาหาร
2556
1
1
250
พร้อมใช้งาน
ห้องสมุด
2544
1
1
250
พร้อมใช้งาน
ห้องส้วม
2552
6
1
174
พร้อมใช้งาน
ห้องส้วม
2561
2
1
100
พร้อมใช้งาน