บุคลากร

 นางงามตา พนากิจสุวรรณ (ครู ชำนาญการพิเศษ)
 ค.บ.สุขศึกษา
 
 นางฐานิกา ศุขแจ้ง (ครู ชำนาญการพิเศษ)
 ค.บ. อุตสาหกรรม
 
 นางธันวา บีกขุนทด (ครู ชำนาญการพิเศษ)
 ค.บ. นาฏศิลป์
 
 นางธนียา วิเชียร (ครู ชำนาญการพิเศษ)
 ค.บ. อุตสาหกรรม
 
 นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์ (ครู ชำนาญการพิเศษ)
 กศ.บ. สุขศึกษา
 
 นางเกษมศรี โสภากุล (ครู)
 กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
 นางประภาพร วรรณวงศ์ (ครู)
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 นายรพีภัทร แหวนวงศ์ (ช่างครุภัณฑ์3)
 
 
 นางสาวพรรณนิภา ศิลทาน (ครูผู้ช่วย)
 ศศ.บ. สังคมฯ
 
 นายชม จุดาบุตร (ครูชำนาญการ)
 ค.บ.ดนตรีศึกษา
 
 นางสาวพรพรรณ ภูถูกหมอก (ครูผู้ช่วย)
 ปริญญาตรี
 -
 นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์ (ครู)
 ปริญญาตรี
 
 นางนิตยา อ่อนคำ (พนักงานราชการ)
 ปริญญาตรี ปฐมวัย
 
 นางนิชานันท์ มากนวล (ครูชำนาญการพิเศษ)
 ศษ.ม ปฐมวัย ปริญญาตรี
 
 นางสาวกนกลักษณ์ ใยคำ (พนักงานราชการ)
 ปริญญาตรี
 -