บุคลากร

 กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 ปริญญาตรี ปฐมวัย
 
 วทบ.วิทยาศาสตร์
 -
 ปริญญาตรีสื่อสารมวลชน
 -