บุคลากร

นางงามตา พนากิจสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางฐานิกา ศุขแจ้ง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางธันวา บีกขุนทด
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางธนียา วิเชียร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางเกษมศรี โสภากุล
ตำแหน่ง : ครู..
นางประภาพร วรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู..
นายรพีภัทร แหวนวงศ์
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์3..
นางสาวพรรณนิภา ศิลทาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายชม จุดาบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางสาวพรพรรณ ภูถูกหมอก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางนิตยา อ่อนคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางนิชานันท์  มากนวล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาวกนกลักษณ์ ใยคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..