บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางธนียา วิเชียร
-
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรม
นางเกษมศรี โสภากุล
-
ครู
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นางประภาพร วรรณวงศ์
-
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นายชม จุดาบุตร
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์
-
ครู
ปริญญาตรี
นางนิตยา อ่อนคำ
-
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี ปฐมวัย
นางนิชานันท์ มากนวล
-
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม ปฐมวัยปริญญาตรี
นายศักดา ดาระหงษ์
-
ครู
วทบ.วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์
-
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
นางมารินทร์ พันธุระ
-
ครูเด็กพิเศษ
-
นางสาวสิริเกศ ดวงใจ
-
ธุรการ
ปริญญาตรีสื่อสารมวลชน
นายนุกูล เตียนสิงห์
-
ครู
ป.ตรี
นางสาวอัมพร บุญขาว
-
ครู
ป.ตรี