บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางธันวา บีกขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. นาฏศิลป์
นางธนียา วิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรม
นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สุขศึกษา
นางเกษมศรี โสภากุล
ครู
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นางประภาพร วรรณวงศ์
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นายชม จุดาบุตร
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์
ครู
ปริญญาตรี
นางนิตยา อ่อนคำ
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี ปฐมวัย
นางนิชานันท์ มากนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม ปฐมวัยปริญญาตรี
นายศักดา ดาระหงษ์
-
ครู
วทบ.วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์
-
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
นางมารินทร์ พันธุระ
-
ครูเด็กพิเศษ
-
นางสาวสิริเกศ ดวงใจ
-
ธุรการ
ปริญญาตรีสื่อสารมวลชน
นายธนวัฒน์ ทวี
-
ครู
ปริญญาโท
นางฐานิกา ศุขแจ้ง
-
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรม