บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางธันวา บีกขุนทด
-
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. นาฏศิลป์
นางธนียา วิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรม
นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สุขศึกษา
นางเกษมศรี โสภากุล
ครู
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นางประภาพร วรรณวงศ์
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นายชม จุดาบุตร
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์
ครู
ปริญญาตรี
นางนิตยา อ่อนคำ
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี ปฐมวัย
นางนิชานันท์ มากนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม ปฐมวัยปริญญาตรี
นายศักดา ดาระหงษ์
-
ครู
วทบ.วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์
-
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
นางมารินทร์ พันธุระ
-
ครูเด็กพิเศษ
-
นางสาวสิริเกศ ดวงใจ
-
ธุรการ
ปริญญาตรีสื่อสารมวลชน
นายธนวัฒน์ ทวี
-
ครู
ปริญญาโท
นางฐานิกา ศุขแจ้ง
-
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรม