ประวัติ

-

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแทรง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับตำบล
พัฒนาทักษะชีวิต มีความพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

คำขวัญ

แทรงแหล่งคนดี เจดีย์ตาปราสาท เปรื่องปราชญ์หัตถกรรม สำโรงใหญ่สูงล้ำ หนองก๊อก หนองก๊อง นำก้าวหน้า พัฒนาบ้านราษี ถิ่นครูดีที่หนูรัก แหล่งสร้้างสรรค์คนดี สร้างครูดีในดวงใจ

พันธกิจ

1.พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ก้าวความรู้คู่คุณธรรม
2.เปิดโอกาสทางการศึกษาในตำบล พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนา ระบบบริหาร การเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี ครู บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

เป้าหมาย

-

อักษรย่อ

ทร.

เพลง

-

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อชีวิตที่สงบสุข