คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางบุญชู พลูกลิ่น
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระครูอภัยวรคุณ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายราชวรรณ์ บัวบาง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอุดม ห่วงแก้ว
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมัย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางทัดดาว ชูกลีบ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสมพร ทับสิงคลา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน