ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
ป 1 ก
2517
3
1
85,000
พร้อมใช้งาน
สปช.202/26 อเนกประสงค์
2529
1
1
190,000
พร้อมใช้งาน
เรือนอนุบาล
2534
1
1
200,000
พร้อมใช้งาน
โรงอาหาร
2550
1
1
46,000
พร้อมใช้งาน
ส 001 / 23 ส้วมนอกอาคาร
2523
2
1
50,000
พร้อมใช้งาน
สปช.102/26 งบมิยาซาว่า
2546
3
1
285,000
พร้อมใช้งาน
ชั่วคราว สข.อ.1/ 002
2523
3
1
250,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
สปช.205/26 ส้วมนอกอาคาร
2543
2
1
50,000
พร้อมใช้งาน
ห้องเพิ่มเติมระหว่างอาคาร
2539
1
1
20,000
พร้อมใช้งาน
โรงรถจักรยานยนต์
2553
1
1
50,000
พร้อมใช้งาน
ธนาคารขยะ
2010
1
1
47,000
พร้อมใช้งาน