คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กชายอดิศักดิ์ สะมะลาเต๊ะ
รองประธานกรรมการนักเรียน
เด็กชายมูฮัมหมัด ชูมุง
ฝ่ายอาคารสถานที่
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขะหงี
เลขาฝ่ายอาคารสถานที่
เด็กหญิงบุตานนท์ จันอิ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
เด็กหญิงสุวภัทร อับดุลอาซีส
เลขาฝ่ายวิชาการ
เด็กชายอภินันท์ มะเด็น
กรรมการฝ่ายปกครอง
เด็กชายแสงสุรี ยาเล๊าะ
กรรมการฝ่ายปกครอง
เด็กชายธรรมศักดิ์ เละยามา
เลขาฝ่ายปกครอง
เด็กหญิงสุไรดา อาลีมุสอ
กรรมการฝ่ายสุขภาพ
เด็กชายอับดุลอาซีร์ ละแม
กรรมการฝ่ายสุขภาพ
เด็กหญิงสุไรยา ชูมุง
เลขาฝ่ายสุขภาพ