บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวรพจน์ มณี
[email protected] / [email protected]
ครู ชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านนา� อ.จะนะ จ.สงขลา มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.จะนะ�จ.สงขลา ประกาศนียบัตรการศึกษา ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสงขลา วิชาเอกสังคมศึกษา ประกาศนียบัตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร
นางสาวสมปอง เพ็ชรศรี
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดน้ำขาวนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีประชานุกูล ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสงขลา การศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
นายจิรวัฒน์ บิลหมัด
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านน้ำน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทศิลป์ อ.หาดใหญ่ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูสงขลา ประกาศนียบัตรการศึกษาบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
นางอุษา จุลิวรรณลีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านสะพานไม้แก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) การศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
นางสาวสุตี หลีเจริญ
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผู้ใหญ่ภาคมัธยม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปรกาศนียบัตร (ปก.ศ.) วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุ
นางยุสณี ระหัด
พนักงานราชการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนดีนูลอิสลาม ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์อิสลาม ศษ.บ.
นางสาวหวันคอรีด๊ะ และหมัน
[email protected]
วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า จ.สงขลา -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี -ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล (บธบ.)
นายหำหมะ หลีปุ่ม
[email protected]
วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพร้ว อ.จะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายสมพงค์ หนูเพ็ชร์
พนักงานบริการ (ช่างปูน 2)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4