ประวัติ

โรงเรียนบ้านโคกม้า เดิมตั้งอยู่ที่ดินแปลงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอมเปิดสอนครั้งแรก 16 พ.ค. 2508 ชั้น ป. 1 - ป.4 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2516 ชาวบ้านได้บริจาคและซื้อที่ดินแปลงใหม่ เนื้อที่ 5 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารหลังคาสังกะสี ฝากั้นทำด้วยไม้ไผ่ ต่อมาทางราชการอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป 1 ก เป็นอาคารถาวร จำนวน 1 หลัง และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว,อาคารอเนกประสงค์,อาคารงบประมาณ มิยาซาว่า,อาคารเรียนอนุบาล รวมอาคารเรียน จำนวน 5 หลัง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 มีนักเรียน 119 คน ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
มีข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน
วิทยากรศาสนาอิสลามแบบเข้ม 2 คน รวม 10 คน ครูไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่ 1 คน (สงขลา เขต 1) คือ นางพวงรัตน์ ฤกขะวุฒิกุล

วิสัยทัศน์

ปี 2556 โรงเรียนบ้านโคกม้ามุ่งมั่นพัฒนาการบริหาร ประสานชุมชน ฝึกฝนอบรมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
บุคลากรร่วมใจพัฒนางานสู่มาตรฐานวิชาชีพ

คำขวัญ

พัฒนา สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
2.จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
5.ส่งเสริมบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6.สนับสนุนส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนทุกคนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
3.ชุมชน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

อักษรย่อ

บ.ม.

ปรัชญา

วิชาการก้าวหน้า
พัฒนาล้ำ
กิจกรรมเด่น
เน้นคุณธรรม