ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางอาภาภรณ์ มณีคง
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทการแนะแนว ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา ป บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา