ชื่อ-นามสกุล

นางงามตา พนากิจสุวรรณ

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ค.บ.สุขศึกษา

รูปถ่าย