ชื่อ-นามสกุล

นางฐานิกา ศุขแจ้ง

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ค.บ. อุตสาหกรรม

รูปถ่าย