ชื่อ-นามสกุล

นางธันวา บีกขุนทด

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ค.บ. นาฏศิลป์

รูปถ่าย