ชื่อ-นามสกุล

นางธนียา วิเชียร

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ค.บ. อุตสาหกรรม

รูปถ่าย